پکیج روابط جنسی بهتر ، زندگی پایدارتر

پکیج روابط جنسی بهتر ، زندگی پایدارتر


برنامه(جدول) کامل لیگ برتر دوازدهم فوتبال ایران

مدیر سایت
۰۵ تیر ۱۳۹۱
4182 بازديد
چاپ این مطلب
ارسال به دوستان

 برنامه(جدول) کامل لیگ برتر دوازدهم  فوتبال ایران

هفته اول/ ۲۹ و ۳۰ تیر
داماش………فولاد
صنعت نفت ..پرسپولیس
فجر………ذوب آهن
صبا ………پیکان
گهر زاگرس..ملوان
تراکتور……سایپا
نفت تهران……راه آهن
سپاهان ……مس
استقلال ….آلومینیوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفته دوم/ ۲ و ۳ مرداد
فولاد ……سپاهان
آلومینیوم….داماش
سایپا ….استقلال
مس کرمان…..نفت تهران
راه آهن ….گهر زاگرس
پیکان ……تراکتورسازی
پرسپولیس..فجرسپاسی
ملوان …….صنعت نفت
ذوب آهن …..صبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفته سوم/ ۹ و ۱۰ مرداد
داماش ….پیکان
فولاد….سایپا
فجر سپاسی…نفت تهران
صبا ….ملوان
گهر زاگرس….پرسپولیس
تراکتور…..مس کرمان
صنعت نفت …آلومینیوم
سپاهان …..راه آهن
استقلال …ذوب آهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته چهارم/ ۱۵ و۱۶ مرداد

صنعت نفت آبادان ….نفت تهران
آلومینیوم هرمزگان …فولاد
سایپا………………داماش
مس ……………..استقلال
راه آهن ………….تراکتور
پیکان …………….گهر
پرسپولیس ………صبا
ملوان ………….فجر سپاسی
ذوب آهن ………سپاهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته پنجم  ۲۷و۲۸ مرداد
داماش ……پرسپولیس
فولاد……..مس کرمان
آلومینیوم …راه آهن
صبا ……..فجرسپاسی
گهر……. ذوب آهن
تراکتور…..صنعت نفت
نفت تهران …..پیکان
سپاهان……سایپا
استقلال ….ملوان بندر انزلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته ششم  ۲و۳ شهرور

صنعت نفت ……صبا قم
فجرسپاسی…..گهر
سایپا …………آلومینیوم
مس ………….داماش
راه آهن ………فولاد
استقلال……..پرسپولیس
پیکان ……….سپاهان
ملوان ………نفت تهران
ذوب آهن …..تراکتور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته هفتم  ۷و۸ شهرور

داماش ……ملوان
فولاد …….پرسپولیس
آلومینیوم …مس
سایپا……..راه آهن
گهر ……..صنعت نفت
تراکتور …..صبا
نفت تهران…ذوب آهن
سپاهان……فجر
استقلال……پیکان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته هشتم ۲۴ و ۲۵ شهرور
هفته هشتم:
صنعت نفت …..سپاهان
فجرسپاسی….داماش
صبا ……………گهر
مس …………..سایپا
راه آهن ………..استقلال
پیکان …………..آلومینیوم هرمزگان
پرسپولیس …….نفت تهران
ملوان …………تراکتور
ذوب آهن ……..فولاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته نهم ۱ و ۲ مهر
داماش ………راه آهن
فجرسپاسی…ملوان
آلومینیوم …..صنعت نفت
سایپا……….پیکان
مس کرمان …..ذوب آهن
تراکتور………..گهر
نفت تهران ……صبا
سپاهان………پرسپولیس
استقلال……..فجرسپاسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته دهم ۶ و ۷ مهر
صنعت نفت …….استقلال
فجر سپاسی……تراکتور
صبا……………..داماش
گهر………………نفت تهران
راه آهن………….مس
پیکان ……………فولاد
پرسپولیس ……..آلومینیوم
ملوان ………….سپاهان
ذوب آهن ………سایپا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته یازدهم  /۲۸ و ۲۹ مهر

داماش…….ذوب آهن
فولاد……..صنعت نفت
آلومینیوم ….فجرسپاسی
سایپا……..پرسپولیس
مس ………ملوان
راه آهن ……پیکان
نفت تهران ….تراکتور
سپاهان …..گهر
استقلال …..صبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته دوازدهم / ۵ و ۶ آبان
صنعت نفت …….داماش
فجرسپاسی……نفت تهران
صبا…………….سپاهان
گهر …………..فولاد
تراکتور………..استقلال
پیکان …………مس
پرسپولیس…..راه آهن
ملوان ………سایپا
ذوب آهن ……آلومینیوم هرمزگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته سیزدهم /۲۶ و ۲۷ آبان
داماش …..گهر
فولاد…….فجر
آلومینیوم ..صبا
سایپا……صنعت نفت
مس …..پرسپولیس
راه آهن ….ملوان
پیکان ….ذوب آهن
سپاهان ….تراکتور
استقلال ….نفت تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته چهاردهم / ۱ و ۲ آذر
صنعت نفت …….مس
فجر……………سایپا
صبا…………….فولاد
گهر ……………استقلال
تراکتورسازی ….داماش
نفت تهران ……سپاهان
پرسپولیس …..پیکان
ملوان ………..آلومینیوم
ذوب آهن …….راه آهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته پانزدهم / ۶ و ۷ آذر
فولاد………….تراکتور
آلومینیوم …….گهر
سایپا…………صبا
مس …………فجرسپاسی
پیکان………..ملوان
سپاهان …….استقلال
پرسپولیس ….ذوب آهن
داماش ……..نفت تهران
راه آهن …….صنعت نفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه هفته شانزدهم / ۱۱ و ۱۲ آذر
صنعت نفت ………..ذوب آهن
فجر سپاسی………..پیکان
صبا …………………..راه آهن
گهر …………………..مس
تراکتور………………..آلومینیوم
نفت تهران……………سایپا
سپاهان………………داماش
استقلال ……………فولاد
ملوان ……………..پرسپولیس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه هفته هفدهم /۱۷ و ۱۸ آذر
داماش……استقلال
فولاد……..نفت تهران
آلومینیوم …سپاهان
سایپا…….گهر
مس …….صبا
راه آهن …..فجر
پیکان …….صنعت نفت
پرسپولیس …..تراکتور
ذوب آهن …..ملوان


هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نام شما:
ایمیل:
سایت: