برنامه(جدول) کامل لیگ برتر دوازدهم فوتبال ایران

مدیر سایت
۰۵ تیر ۱۳۹۱
2669 بازديد
چاپ این مطلب
ارسال به دوستان

 برنامه(جدول) کامل لیگ برتر دوازدهم  فوتبال ایران

هفته اول/ ۲۹ و ۳۰ تیر
داماش………فولاد
صنعت نفت ..پرسپولیس
فجر………ذوب آهن
صبا ………پیکان
گهر زاگرس..ملوان
تراکتور……سایپا
نفت تهران……راه آهن
سپاهان ……مس
استقلال ….آلومینیوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفته دوم/ ۲ و ۳ مرداد
فولاد ……سپاهان
آلومینیوم….داماش
سایپا ….استقلال
مس کرمان…..نفت تهران
راه آهن ….گهر زاگرس
پیکان ……تراکتورسازی
پرسپولیس..فجرسپاسی
ملوان …….صنعت نفت
ذوب آهن …..صبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفته سوم/ ۹ و ۱۰ مرداد
داماش ….پیکان
فولاد….سایپا
فجر سپاسی…نفت تهران
صبا ….ملوان
گهر زاگرس….پرسپولیس
تراکتور…..مس کرمان
صنعت نفت …آلومینیوم
سپاهان …..راه آهن
استقلال …ذوب آهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته چهارم/ ۱۵ و۱۶ مرداد

صنعت نفت آبادان ….نفت تهران
آلومینیوم هرمزگان …فولاد
سایپا………………داماش
مس ……………..استقلال
راه آهن ………….تراکتور
پیکان …………….گهر
پرسپولیس ………صبا
ملوان ………….فجر سپاسی
ذوب آهن ………سپاهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته پنجم  ۲۷و۲۸ مرداد
داماش ……پرسپولیس
فولاد……..مس کرمان
آلومینیوم …راه آهن
صبا ……..فجرسپاسی
گهر……. ذوب آهن
تراکتور…..صنعت نفت
نفت تهران …..پیکان
سپاهان……سایپا
استقلال ….ملوان بندر انزلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته ششم  ۲و۳ شهرور

صنعت نفت ……صبا قم
فجرسپاسی…..گهر
سایپا …………آلومینیوم
مس ………….داماش
راه آهن ………فولاد
استقلال……..پرسپولیس
پیکان ……….سپاهان
ملوان ………نفت تهران
ذوب آهن …..تراکتور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته هفتم  ۷و۸ شهرور

داماش ……ملوان
فولاد …….پرسپولیس
آلومینیوم …مس
سایپا……..راه آهن
گهر ……..صنعت نفت
تراکتور …..صبا
نفت تهران…ذوب آهن
سپاهان……فجر
استقلال……پیکان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته هشتم ۲۴ و ۲۵ شهرور
هفته هشتم:
صنعت نفت …..سپاهان
فجرسپاسی….داماش
صبا ……………گهر
مس …………..سایپا
راه آهن ………..استقلال
پیکان …………..آلومینیوم هرمزگان
پرسپولیس …….نفت تهران
ملوان …………تراکتور
ذوب آهن ……..فولاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته نهم ۱ و ۲ مهر
داماش ………راه آهن
فجرسپاسی…ملوان
آلومینیوم …..صنعت نفت
سایپا……….پیکان
مس کرمان …..ذوب آهن
تراکتور………..گهر
نفت تهران ……صبا
سپاهان………پرسپولیس
استقلال……..فجرسپاسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته دهم ۶ و ۷ مهر
صنعت نفت …….استقلال
فجر سپاسی……تراکتور
صبا……………..داماش
گهر………………نفت تهران
راه آهن………….مس
پیکان ……………فولاد
پرسپولیس ……..آلومینیوم
ملوان ………….سپاهان
ذوب آهن ………سایپا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته یازدهم  /۲۸ و ۲۹ مهر

داماش…….ذوب آهن
فولاد……..صنعت نفت
آلومینیوم ….فجرسپاسی
سایپا……..پرسپولیس
مس ………ملوان
راه آهن ……پیکان
نفت تهران ….تراکتور
سپاهان …..گهر
استقلال …..صبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته دوازدهم / ۵ و ۶ آبان
صنعت نفت …….داماش
فجرسپاسی……نفت تهران
صبا…………….سپاهان
گهر …………..فولاد
تراکتور………..استقلال
پیکان …………مس
پرسپولیس…..راه آهن
ملوان ………سایپا
ذوب آهن ……آلومینیوم هرمزگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته سیزدهم /۲۶ و ۲۷ آبان
داماش …..گهر
فولاد…….فجر
آلومینیوم ..صبا
سایپا……صنعت نفت
مس …..پرسپولیس
راه آهن ….ملوان
پیکان ….ذوب آهن
سپاهان ….تراکتور
استقلال ….نفت تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته چهاردهم / ۱ و ۲ آذر
صنعت نفت …….مس
فجر……………سایپا
صبا…………….فولاد
گهر ……………استقلال
تراکتورسازی ….داماش
نفت تهران ……سپاهان
پرسپولیس …..پیکان
ملوان ………..آلومینیوم
ذوب آهن …….راه آهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کامل هفته پانزدهم / ۶ و ۷ آذر
فولاد………….تراکتور
آلومینیوم …….گهر
سایپا…………صبا
مس …………فجرسپاسی
پیکان………..ملوان
سپاهان …….استقلال
پرسپولیس ….ذوب آهن
داماش ……..نفت تهران
راه آهن …….صنعت نفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه هفته شانزدهم / ۱۱ و ۱۲ آذر
صنعت نفت ………..ذوب آهن
فجر سپاسی………..پیکان
صبا …………………..راه آهن
گهر …………………..مس
تراکتور………………..آلومینیوم
نفت تهران……………سایپا
سپاهان………………داماش
استقلال ……………فولاد
ملوان ……………..پرسپولیس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه هفته هفدهم /۱۷ و ۱۸ آذر
داماش……استقلال
فولاد……..نفت تهران
آلومینیوم …سپاهان
سایپا…….گهر
مس …….صبا
راه آهن …..فجر
پیکان …….صنعت نفت
پرسپولیس …..تراکتور
ذوب آهن …..ملوان


هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نام شما:
ایمیل:
سایت: