آرشیو خبر

ازدواج شیعه و سنی از دیدگاه مراجع

بدون دیدگاه ، 404 بازديد ، ۱۷ آذر ۱۳۹۳

در زنانشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی بودن زن و مرد، و هم چنین نوشتن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند، و یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند. سو