آرشیو خبر

داستان آموزنده و زیبای؛ ابوریحان بیرونی و مرد مزدور

یک دیدگاه ، 1584 بازديد ، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

هات کلوب: روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد . شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است . آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند