آرشیو خبر

نجات غریق رباتییکی

بدون دیدگاه ، 1221 بازديد ، ۰۹ فروردین ۱۳۹۲

نجات غریق رباتییکی که میتواند مسافران و خدمه کشتی را  نجات دهد این یک ربات پرنده است زمانیکه کسی در دریا می افتد یا غرق میشود در اسکن پاری در اطراف قایق سنسور حر اتی ایجاد شده و میتواند در دریا شناور شود و اروا نجات دهد این