آرشیو خبر

جمله های خاص،عجیب و جالب برای آدم های خاص!

بدون دیدگاه ، 1870 بازديد ، ۲۷ دی ۱۳۹۱

جمله های خاص نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خویش ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است :: :::::: جمله های جالب :::::: :: :: به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه ! :: :::::: جمله ه